LUNEDI' 3 LUGLIO 2017 - HONG KONG - 47° CAPITOLO D'ESTATE

Lunedì 3 luglio 2017 - Hong Kong - 47° Capitolo d'estate - Delegazione di Hong Kong